Invest in whatever you’re passionate about

From CFDs on Forex to Futures, you can trade the most powerful assets on the planet

Market Hours and Trading Fees
Forex
  • Forex
  • Chỉ số
  • Stocks CFDs
  • Hàng hóa
  • Hợp đồng kỳ hạn
  • Quỹ ETF
Forex
Chỉ số
Stocks CFDs
Hàng hóa
Hợp đồng kỳ hạn
Quỹ ETF
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
****
Nominal Value (€) Applied Tax
0 - 2 500 0.25 €
2 500 - 5 000 0.50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
> 1 000 000 200 €
Thuế sẽ được tính khi mở và đóng tất cả các vị thế đối với cổ phiếu của Italia dựa trên giá trị danh nghĩa.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể trải nghiệm trong giờ thị trường mở. Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Ngày chuyển hạn chỉ dành cho mục đích chỉ định và có thể thay đổi do thanh khoản thấp hoặc thay đổi không lường trước của các sàn giao dịch.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở. Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Đảo ngược chiều hướng (mở cửa hoặc đóng cửa).
Other Fees
Deposits
  • Deposits
  • Withdrawals
  • NAGA Card and IBAN Account
  • Copy Trading Fees
Deposits
Withdrawals
NAGA Card and IBAN Account
Copy Fee Schedule
* Đối với các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng lưu ý rằng phí bổ sung có thể được áp dụng từ các ngân hàng trung gian và người gửi, do đó, số tiền đặt trên tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn có thể thấp hơn số tiền được NAGA chuyển cho bạn
* Đối với các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng lưu ý rằng phí bổ sung có thể được áp dụng từ các ngân hàng trung gian và người gửi, do đó, số tiền đặt trên tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn có thể thấp hơn số tiền được NAGA chuyển cho bạn
* Các giao dịch được thực hiện bằng các đồng tiền khác đồng EUR có thể chênh lệch tỷ giá hối đoái
** Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng Thẻ NAGA và ứng dụng IBAN
*** Phí, lệ phí và giới hạn có thể thay đổi hoặc được sửa đổi
**** Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra Điều khoản và Điều kiện [được điều chỉnh bởi Prepaid Financial Services Ltd (Wireaccount)]
Copy trading fees apply to closed copied positions (the equivalent amount will be charged according to the account’s base currency).
Copy Fee Schedule:
Examples:
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký